Biokaasu

Mitä biokaasu on ja mistä sitä saadaan? Miten biokaasu eroaa biometaanista? Mitkä jätteet kelpaavat biokaasun tuotantoon? Onko biokaasun tuotanto oikeasti ympäristöystävällistä? Vastaukset näihin ja muihin kysymyksiin löydät tältä sivulta.

Mitä biokaasu on?

Biokaasuksi kutsutaan kaasuseosta, joka syntyy, kun orgaaninen jäte mätänee hapettomissa eli anaerobisissa olosuhteissa.

Biokaasun muodostumista tapahtuu luontaisesti esimerkiksi kaatopaikoilla, mutta biokaasulaitoksilla se tuotetaan hallitusti ja tehokkaasti orgaanisista jätevirroista, jotka jäisivät usein hyödyntämättä.

Tärkeimmät työntekijät biokaasun tuotannossa ovat mikrobit. Ne syövät biomassaa pilkkoen proteiinin, rasvojen ja sokerien hiiliketjuja. Orgaaninen massa hajoaa ja muuttuu mikrobien toimesta biokaasuksi noin kuudessa viikossa.

Mikrobien ruokailun yhteydessä syntyy biokaasua.

Biokaasu = 50-70 % CH4 (metaani) + 25-30 % CO2 (hiilidioksidi)

Biokaasu voi sisältää myös H2O + N2 + O2 + H2 + NH3 + H2S syötteestä riippuen.

Anaerobisen metaanituottoprosessin vaiheet. Kaavio biokaasun muodostumisen vaiheista.
Anaerobisen metaanituottoprosessin vaiheet.

Mitä eroa on biokaasulla ja biometaanilla?

Biokaasulla tarkoitetaan biokaasulaitoksessa eli hallituissa olosuhteissa syntyvää kaasuseosta ennen sen puhdistusta tai muuta jatkojalostusta (esim. nesteytystä). Biokaasussa metaanipitoisuus vaihtelee yleensä 50-70 % välillä, kun loput kaasuseoksesta on hiilidioksidia ja syötemateriaalista riippuen pieniä määriä vettä, typpeä, happea ja erilaisia epäpuhtauksia.

Biometaanilla puolestaan tarkoitetaan biokaasua, josta on poistettu suurin osa muista kaasuista kuin metaanista. Tällaisen kaasun metaanipitoisuus on tyypillisesti 95-99 % metaania, lopun ollessa käytännössä hiilidioksidia. Mahdolliset moottoria pitkässä juoksussa vaurioittavat epäpuhtaudet on poistettu ennen kaasun jalostusta. Lisäksi biometaani hajustetaan aina ennen sen käyttöä, jotta mahdolliset pienetkin vuodot on helppo havaita.

Kaasuautoilijoille biometaani polttoaineena on tuttua, sillä ”biokaasu”, jota autoihin tankataan, on oikeasti biometaania.

Mistä biokaasua saadaan?

Biokaasulaitosta ruokitaan muun muassa kotien biojätepusseilla, pilaantuneilla elintarvikkeilla ja jätevedenpuhdistamojen lietteellä. Biokaasulaitos käy vaikka pilaantuneilla korvapuusteilla. Jos reaktori ei saa ruokaa, biokaasun tuotanto hiipuu.

Biokaasun tuotantoon soveltuu puuta, paperia ja pahvia lukuun ottamatta lähes kaikki orgaaninen materiaali.

Tyypillisiä biokaasulaitoksen syötteitä ovat muun muassa:

  • Kotitalouksien biojätteet
  • Eläintilojen lannat
  • Peltoviljelyn hävikkirehut
  • Kauppojen pilaantuneet ruokaerät
  • Jätevedenpuhdistamojen lietteet
  • Kalanperkuujätteet
  • Teurastamon jätteet
  • Sellu- ja paperiteollisuuden sivuvirrat

Biokaasun ympäristövaikutukset

Biokaasun käytöllä polttoaineena on kiistattoman positiiviset ympäristövaikutukset. Se on 100 % uusiutuva ja siten hiilineutraali polttoaine, sen poltosta ei synny ollenkaan hiukkaspäästöjä eikä se sisällä rikkiä tai raskasmetalleja.

Biokaasulla on erinomaiset ominaisuudet polttoaineena. Yksi kuutio metaania vastaa energiasisällöltään yhtä litraa dieselöljyä, ja sen tuottamiseen tarvitaan esimerkiksi noin 7-8 kg biojätettä.

Auton polttoaineena puhdistettu biokaasu voi vähentää elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä jopa 85-95 % fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Tämä luku huomio polttoaineen koko elinkaaren raaka-aineiden keräyksestä, tuotannosta ja jakelusta aina käyttöön asti.

Lisäksi biokaasun tuotanto on ekoteko jo itsessään. Kaatopaikalla orgaanisten jätteiden metaanipäästöt lämmittäisivät ilmakehää, sillä metaani on 25 kertaa hiilidioksidia voimakkaampi kasvihuonekaasu. Sen sijaan biokaasulaitoksella niistä tuotetaan uusiutuvaa energiaa hallituissa olosuhteissa. Vaikutus on merkittävä, sillä maailmanlaajuisesti kaatopaikat ovat yksi suurimmista yksittäisistä kasvihuonekaasujen lähteistä. Tuotetulla biokaasulla voidaan samalla korvata liikenteen, teollisuuden ja sähköntuotannon fossiilisia polttoaineita, kuten kivihiiltä ja polttoöljyä.

 

Kysy lisää »