Pieksämäen Vesi Oy:n tilaaman ja Biovoiman urakoiman biokaasulaitoksen käyttöönottovaihe on viimeistelyjä vailla valmis ja laitos on täydessä toiminnassa.  Biokaasulaitoksen raaka-aineena käytetään Pieksämäen Veden jätevedenpuhdistamon orgaanista lietettä ja siitä tuotetaan biokaasua. Pieksämäen alueen jätevesistä saadaan siis tuotettua ympäristöystävällistä energiaa hyötykäyttöön, joka tekee Pieksämäen keskuspuhdistamosta energian suhteen omavaraisen.

Täyteen kapasiteettiin päästyään Pieksämäen biokaasulaitos käsittelee vuositasolla 6 000 tonnia jätevedenpuhdistamo- ja rasvakaivolietettä. Laitoksen piirissä olevan talousalueen asukasmäärä on noin 17 000. Tuotetusta biokaasusta valmistetaan 100 % uusiutuvaa sähköä ja lämpöä jätevedenpuhdistamon omaan tarpeeseen, ylitse jäävä energia syötetään sähkö- ja kaukolämpöverkkoon.

Haastattelimme Pieksämäen biokaasulaitokseen liittyen Biovoiman projekti-insinööri Tero Kemppiä ja toimitusjohtaja Matti Laaksosta Pieksämäen Vedeltä.

Tero Kemppi, Biovoima:

Kuinka paljon energiaa laitokselta saadaan hyötykäyttöön?

Täydessä kapasiteetissaan biokaasulaitos tulee tuottamaan noin 1,8 GWh energiaa, joka jakautuu suurin piirtein puoliksi sähkön ja lämmön kesken. Näistä noin kolmannes menee biokaasulaitoksen omaan energiatarpeeseen, loput Keskuspuhdistamon käyttöön.

Millainen toteutusmuoto projektilla on ollut?

Olemme olleet projektille KVR- eli avaimet käteen -toimittaja. Tilaajan kannalta tämä on yleensä helppo ja matalariskinen malli, koska kokonaisvastuu tarjouspyynnön mukaisten vaatimusten täyttämisistä on meillä.

Kuinka pitkä projekti on ollut?

Projekti alkoi huhtikuussa 2022. Alkuperäisestä aikataulusta ollaan muutamia kuukausia myöhässä sota-aikaan osuneiden automaatiohankintojen vuoksi, mutta yllättävän vähillä myöhästymisillä selvittiin tilanteeseen nähden.

Voitaisiinko vastaavanlainen biokaasulaitos toteuttaa minkä tahansa kaupungin tai kunnan puhdistamolla?

Käytännössä kyllä. Mikäli puhutaan pienemmästä puhdistamosta, jolla ei ole riittävästi lietettä täyttämään pienimmän kannattavan biokaasulaitoksen syötemääriä, voidaan osa puhdistamolietteestä korvata muilla orgaanisilla syöteaineksilla, kuten lietelannoilla.

Mitä tällaisessa hankkeessa pitää ottaa huomioon ja selvittää? Mikä on ratkaisevaa tällaisen hankkeen kannattavuudessa?

Usein pienten biokaasulaitosten kannattavuudessa ratkaisevaa on se, että tuotetulle energialle löytyy omaa käyttöä, eli sillä voidaan korvata nykyistä ostoenergiaa. Myös ulkopuolisten syötteiden vastaanotto- eli porttimaksut lisäävät laitoksen kannattavuutta. Toki lopputuotteesta saatava lannoitehyöty tuo myös selkänojaa kannattavuudelle, mikäli mädätteelle löytyy sopiva ostaja.

Mitä vaikutuksia jätevedenpuhdistamon sijainnilla on kestävyysnäkökulmasta?

Jos laitoksella käytetään syötteenä omia lietteitä, on biokaasulaitoksen sijainti samalla tontilla toki järkevin ratkaisu, jotta logistiikkakustannuksilta ja -päästöiltä vältytään. Toisaalta, jos pohdinnassa on keskitetty, useamman eri tuottajan sivuvirtoja käsittelevä laitos, kannattaa sijainti miettiä sen mukaisesti, jossa tiekuljetusten määrä minimoituu.

 

Toimitusjohtaja Matti Laaksonen, Pieksämäen Vesi

Mitkä olivat syyt Pieksämäellä lähteä harkitsemaan investointia biokaasulaitokseen?

Biokaasulaitosprojekti aloitettiin vuoden 2020 alussa. Biokaasualalla toimiva konsultti otti yhteyttä ja halusi esitellä heidän yhteistyökumppanien mahdollisia ratkaisuja biokaasua tuottavan laitoksen rakennuttamisesta Pieksämäelle. Esiselvityksissä todettiin, että on parempi edetä vaiheittain ja toteuttaa ensin pelkästään jätevedenpuhdistamolle puhdistamon ylijäämälietettä käyttävä laitos.

Mitkä tekijät olivat ratkaisevia päätökseen kaupungin näkökulmasta?

Hankkeen kannattavuus, laskelmat olivat hyviä.

Mitä keskuspuhdistamon jätevesilietteelle on tehty ennen omaa biokaasulaitosta?

Liete on aiemmin ajettu sopimuksen mukaisesti biokaasulaitokselle Kuopioon.

Kuinka tärkeänä itse näet sen, että kunnalliset toimijat tekevät rohkeita päätöksiä vihreän energiasiirtymän eteen?

Näen sen erittäin tärkeänä.

Miten merkittävänä näet hankkeen oman työsi kannalta?

Kokoluokassaan biokaasulaitoshanke on suurin yksittäinen hanke, jonka Pieksämäen Vesi on toteuttanut.

Tarvitaanko biokaasulaitoksen vuoksi hankkia lisää työvoimaa keskuspuhdistamolle?

Toistaiseksi ei ole tarvinnut, mutta tulevaisuus näyttää. Nyt näyttää siltä, että laitoksen hoito onnistuu sisäisin järjestelyin.

Kuinka projekti on sujunut Biovoiman kanssa?

Maailmantilanne on aiheuttanut tiettyjä haasteita teknologiatoimituksiin, mutta ne on ratkaistu.

Miten teillä on arvioitu investoinnin takaisinmaksuaikaa?

Projektin alkaessa takaisinmaksuajaksi oli laskettu noin kymmenen vuotta.  Tämä tarkentuu kun todelliset tuottoluvut tiedetään.

Kuinka biokaasulaitoksen toiminta ja kannattavuus varmistetaan jatkossa?

Laitos tullaan pitämään kunnossa ja huollettuna. Tuotettavan biokaasun määrää tullaan nostamaan erilaisilla muilla puhdistamon ulkopuolelta tulevilla jakeilla, esimerkiksi rasvakaivolietteillä.

 

Lisätietoja:

Eero Tilsala, Suomen Biovoima Oy
eero.tilsala@biovoima.fi
+358 40 514 7047

Tero Kemppi, Suomen Biovoima Oy
tero.kemppi@biovoima.fi
+358 50 4087100